37.5 C
Bangkok
Tuesday, April 16, 2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
httpswww.motorshow.in.th
https://www.ford.co.th/showroom/all-offers/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw7-SvBhB6EiwAwYdCAUeXeLmbyKoh6AaDtpaMUHnzvZKmqjeUcdKuGl01jW2_5mnKKbrywBoCM2cQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.mercedes-benz.co.th/th/passengercars.html
https://www.thaihonda.co.th/honda/
httpswww.motorshow.in.th
FORD900x192px_1
https://www.mercedes-benz.co.th/th/passengercars.html_BENZ900X192px
previous arrow
next arrow

Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2022 ขานรับเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า ผลักดันไทยเป็น EV Hub ASEAN

ด้วยกระแสโลกที่เปลี่ยนไป เมื่อความยั่งยืนเป็นบทใหญ่ของการปรับตัว เทรนด์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีแนวโน้มเติบโตทั่วโลก ในรอบปีที่ผ่านมายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น โดยข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ขยายความในประเด็นนี้ได้อย่างน่าสนใจว่า ยอดจดทะเบียนใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพราะมีปัจจัยบวกในการสนับสนุนจากหลายส่วน เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดเพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความสำคัญดังกล่าวทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจ ระดับนานาชาติ ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน Electric Vehicle Asia (EVA) และ การประชุมนานาชาติ International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition (iEVTech 2022) ครั้งที่ 7 จัดร่วมกับงาน ASEAN Sustainable  Energy Week 2022 (ASEW) เพื่อร่วมกันผลักดันและขานรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตอบสนองอุปสงค์การเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการปักหมุดไทยให้เป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค (EV Hub)

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “สำหรับประเทศไทย เรามีเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยที่ผ่านมาเราได้ทำงานเชิงบูรณาการกับหลากหลายภาคส่วน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เพื่อร่วมกันผลักดันโมเดลเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศแผนพลังงานแห่งชาติ (NEP 2022) โดยทางกระทรวงพลังงานได้ขานรับและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ซึ่งล่าสุด ครม.ได้เห็นชอบแผนนโยบาย 30@30 การตั้งเป้าการผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนที่สำคัญของภูมิภาค (EV Hub)

นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) กล่าวว่า “สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) มีแนวทางที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท รวมไปถึงการให้คำปรึกษาในเรื่องของข้อบังคับ มาตรฐาน และการดำเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยตลอดการทำงานที่ผ่านมาเรามุ่งส่งเสริมการพัฒนายานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (ZEV) อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (BEV) และยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายที่ทางบอร์ดอีวีแห่งชาติได้กำหนดไว้

ที่ผ่านมาทาง EVAT ได้ทำงานร่วมกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในการจัดงาน Electric Vehicle Asia (EVA) เพื่อร่วมกันนำเอาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับยานยนต์พลังงานสะอาดมาถ่ายทอด ยิ่งในปัจจุบันความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคมีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์รายใหม่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เราเชื่อว่าจะเกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางในการผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยทางสมาคมฯ หวังว่าภายใต้การสนับสนุนของทางภาครัฐและเอกชน จะเกิดการปรับเปลี่ยนสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น และเกิดการพัฒนาแบตเตอรี่รวมถึงโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพิ่มมากขึ้นในอนาคต”

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “สำหรับการจัดงาน Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Driving Towards A Sustainable Low Carbon Society With E-Mobility” หรือขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนด้วยยานยนต์พลังงานสะอาด โดยในครั้งนี้เราได้ยกทัพนวัตกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น แพลตฟอร์มโซลูชั่นทางธุรกิจ , โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน , ระบบการแปลงกำลังไฟฟ้า หรือจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของแบตเตอรี่ ตลอดจนสถานีชาร์จ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงดูดผู้ซื้อ ผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งจากในไทยและต่างประเทศเข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเกิดการขยายผลในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตต่อไป

“Electric Vehicle Asia (EVA) ร่วมกับงาน ASEAN Sustainable  Energy Week 2022 ถือเป็นหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่า ประเทศไทยเรามีความพร้อมในการสร้างสังคมสะอาดและขานรับต่อการเร่งจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายในการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี 2065 ซึ่งเราหวังว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำของเอเชียในอนาคต”

เตรียมพบกับงาน Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2022 ที่จะจัดขึ้นร่วมกับงาน ASEAN Sustainable  Energy Week 2022 งานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค ระหว่าง 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ติดตามข้อมูลการจัดงานเพิ่มได้ที่ www.asew-expo.com

Related Articles

Stay Connected

269FansLike
2,760SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles