31.4 C
Bangkok
Thursday, November 30, 2023
www.ford.co.th
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.mitsubishi-motors.co.th/th?rd=true
https://www.motorexpo.co.th/
https://motoroops.com/wp-content/uploads/2023/11/BENZ_900X192px_1.jpg
https://www.suzuki.co.th/promotion
https://www.suzuki.co.th/promotion
Banner_FORD_920x192xhttps_www.ford.co.th
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.mitsubishi-motors.co.th/th?rd=true
https://www.motorexpo.co.th/
https://motoroops.com/wp-content/uploads/2023/11/BENZ_900X192px_1.jpg
https://www.suzuki.co.th/promotion
https://www.suzuki.co.th/promotion
previous arrow
next arrow

สยย. จับมือ สวทช. ร่วมศึกษาพัฒนามาตรฐานการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าไทย

สถาบันยานยนต์ (สยย.) และ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องมาตรฐานการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าของไทย จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการด้านการศึกษามาตรฐานการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่างนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมกับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อการศึกษามาตรฐานการทดสอบด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นผลจากองค์ความรู้ของหน่วยงานทั้งสองที่จะนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบได้จริงในอนาคต

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งด้านการลงทุน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงาน และสนับสนุนการเติบโตสู่อนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง สยย. กับ สวทช. ด้วยการจัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ การจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงานในหัวข้อและโอกาสที่เหมาะสม จัดทำโครงการศึกษาโดยเน้นกิจกรรมที่ส่งผลเป็นรูปธรรมลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในรูปแบบต่างๆ เช่น การทดสอบ การสอบเทียบเครื่องมือวัดตลอดจนการใช้ทรัพยากรในรูปแบบที่ สยย. กับ สวทช. เห็นชอบร่วมกัน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า

รวมทั้งยังมีการร่วมกันดำเนินงานด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ทั้งสองฝ่าย ร่วมกันจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลง มีการแลกเปลี่ยน และเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์และข้อมูลทางวิชาการรวมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนาระหว่างบุคลากรทั้งสองฝ่าย เพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย และยังส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกันอีกด้วย โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษามาตรฐานการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้านี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2567

สยย. และ สวทช. คาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ทำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าไทย และสามารถสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันอุตสาหกรรมยายนต์ไทยในอนาคตอีกด้วย

Related Articles

Stay Connected

269FansLike
2,760SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles