29.8 C
Bangkok
Friday, June 9, 2023
https://www.mgcars.com/th/mg-models/all-new-mg5/overview
https://www.thaihonda.co.th/honda/motorcycle
http://mb4.me/WXYiBh31
Fast Auto Show Thailand & EV Expo 900x192px
Online Banner_AP32_MY22
HONDA_900X192_httpswww.thaihonda.co.thhondamotorcycle
BENZ_900X192px_1
Fast Auto Show Thailand & EV Expo 900x192px
previous arrow
next arrow

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษา 2565

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 แก่นักเรียน นักศึกษาใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน 878 ทุน มูลค่ากว่า 9.8 ล้านบาท มุ่งหวังสร้างโอกาสทางการศึกษา สานต่อความฝัน ให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เสริมสร้างโอกาสและความมั่นคงทางการศึกษา เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ตลอดระยะเวลา 31 ปี ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ดังนี้

– ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

– พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

– ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี รวมทั้งสิ้น 18,414 ทุน รวมเป็นมูลค่า 178,000,000 บาท โดยในปี 2565 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

สนับสนุนทุนการศึกษา 4 ภาค

ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 295 ทุน มูลค่า 2.5 ล้านบาท

– โครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้

– โครงการทุนการศึกษาเยาวชนภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 159 ทุน มูลค่า 3 ล้านบาท

– ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– ทุนการศึกษานักเรียนพยาบาล

ภาคตะวันออก : มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน  44 ทุน มูลค่า 0.88 ล้านบาท

– ทุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคตะวันออก

ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 120 ทุน มูลค่า 1 ล้านบาท

– ทุนการศึกษานักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคใต้

สนับสนุนคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ขาดแคลน

มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน จำนวน 188 ทุน มูลค่า 1.5 ล้านบาท

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จำนวน 72 ทุน มูลค่า 1 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในวาระครบรอบ 30 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กไทย โดยมูลนิธิฯ มีแผนที่จะขยายการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในทุกระดับชั้น รวมถึงจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการส่งเสริมฝีมือแรงงาน ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาด้านวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในกลไกที่ขับเคลื่อนภาคธุรกิจมากขึ้น รวมไปถึงปัญหาด้านความขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข มูลนิธิฯ จึงได้เพิ่มการสนับสนุนทุนด้านอาชีวศึกษา และทุนนักเรียนพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ รวมถึงช่วยสร้างบุคลากรเฉพาะทางในสายอาชีพต่าง ๆ ที่ภาคธุรกิจยังคงขาดแคลน นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านการขาดแคลนโภชนาการที่ดีของเด็กในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก จากการได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนหรือมีปริมาณที่ไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกาย มูลนิธิฯ จึงสนับสนุนให้มีโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ห่างไกล เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน รวมถึงการมอบโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก ผ่านโครงการที่ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เติบโต มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่การยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้าใกล้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อไปในอนาคต ดังคำกล่าวที่ว่า การแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด สู่การขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืน

Related Articles

Stay Connected

269FansLike
2,760SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles